Szkolna Kasa Oszczędności

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

 

1. Zadania Szkolnej Kasy Oszczędności
2. Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności
3. Plan pracy
4. Konkursy

 1. Zadania Szkolnej Kasy Oszczędności


- wyrabianie u uczniów nawyku świadomego oszczędzania, systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów oraz celowego ich wykorzystania,

- wyzwolenie u uczniów pomysłowości i przedsiębiorczości w zdobywaniu złotówek,

- popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy ekonomicznej,

- promowanie wśród uczniów pozytywnych nawyków tj. ekologiczny styl życia, dbanie o środowisko naturalne oraz działalność charytatywna,

- organizowanie konkursów dotyczących oszczędzania oraz branie udziału w konkursach organizowanych przez PKO Bank Polski,

- współpraca z Samorządem Szkolnym i SK Caritas; pomoc i wspieranie różnego rodzaju imprez i akcji przeprowadzanych na terenie szkoły.

 

2. Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności

1) Do SKO może należeć każdy chętny uczeń naszej szkoły.
2) Dowodem przynależności ucznia do SKO jest posiadanie osobistego konta w banku uzyskanego po
wyrażeniu zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego na przystąpienie dziecka do programu Szkolnych
Kas Oszczędności.

3) Na konto osobiste SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy:
a) w banku w obecności rodzica,
b) przelewem dokonanym przez rodzica z jego konta na konto dziecka.

4) Uczeń dokonuje wpłaty także w szkole do opiekuna SKO na otrzymaną książeczkę SKO, nie mniej
jednak niż 5zł i nie więcej niż 50 zł.

 

5) Przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza się wpisem do książeczki SKO ucznia.

6) W razie zgubienia książeczki SKO uczeń bezwzględnie musi zgłosić się do opiekuna SKO, który na
podstawie prowadzonych wpisów wpłat i wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO
z napisem DUPLIKAT.

 

7) Opiekun SKO powinien systematycznie wpłacać oszczędzane przez uczniów pieniądze na Szkolne konto
SKO prowadzone przez PKO Bank Polski oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim.

 

8 ) Wpłat i wypłat z książeczki SKO może dokonywać tylko właściciel książeczki/konta na pisemną prośbę
z podpisem rodzica (w wyjątkowych sytuacjach jego rodzic).


9) Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy wpłacają na książeczkę SKO
co najmniej raz w miesiącu.

 

10) Raz w roku (w czerwcu) przyznawany jest tytuł „ Lidera” w oszczędzaniu.
Liderem zostaje uczeń, który:
- utrzymał oszczędności przez cały rok szkolny,
- systematycznie oszczędzał dokonując wpłat na konto SKO.
„Lider oszczędzania” otrzymuje dyplom oraz nagrodę rzeczową zakupioną z funduszu własnego SKO
bądź otrzymaną od banku PKO Bank Polski.

 

11) Dyrektor szkoły ma prawo do:
- kontroli stanu oszczędności na szkolnym koncie SKO,
- kontroli zleconych transakcji na kontach uczniów.

 

12) Corocznie powoływana będzie Rada SKO, składająca się z uczniów tych klas, które oszczędzają
pieniądze w SKO.

 

13) Zebrania Rady SKO odbywać się będą w razie potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.


3. Plan pracy Szkolnej Kasy Oszczędności

 

1) Kontynuowanie w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach działalności Szkolnej Kasy Oszczędności:
• wznowienie współpracy z oddziałem 1 PKO BP w Piotrkowie Trybunalskim
• przygotowanie dokumentacji.

2) Przyjęcie w poczet członków SKO nowych uczniów szkoły.
3) Zapoznanie rady pedagogicznej z planem pracy na bieżący rok szkolny.
4) Prowadzenie i bieżąca aktualizacja gazetki ściennej na tablicy SKO.
5) Uaktualnienie zakładki SKO na stronie internetowej szkoły. Prowadzenie bloga SKO.
5) Organizacja konkursów.
6) Zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów.
7) Udział w akcjach charytatywnych.
8) Zbiórka surowców wtórnych - plastikowych nakrętek, puszek aluminiowych (w miarę możliwości).

9) Współpraca z organizacjami szkolnymi, Samorządem Uczniowskim, szkolnym kołem Caritas.
10) Prowadzenie dokumentacji SKO.
11) Systematyczne prowadzenie przez opiekuna SKO książeczek  oszczędnościowych:
- przyjmowanie wpłat od uczniów i ich potwierdzanie w indywidualnych książeczkach SKO,
- bieżące prowadzenie indywidualnych kont bankowych.
12) Różne formy propagujące oszczędzanie :
- pogadanki,
- rozprowadzanie materiałów reklamowych, gazetek „BRAWO BANK”
- prezentacja gazetek na korytarzu szkolnym
- zamieszczanie zdjęć i osiągnięć na stronie internetowej szkoły

13) Zakup nagród rzeczowych dla uczniów najlepiej oszczędzających. Wręczenie nagród – czerwiec, koniec roku szkolnego.

14) Podsumowanie wszystkich konkursów i pracy w SKO w danym roku szkolnym.
15) Sporządzenie sprawozdania z działalności SKO w pierwszym i drugim semestrze. Rozliczenie działalności SKO i podsumowanie wyników na Radzie Pedagogicznej.
16) Wypłata oszczędności pieniężnych z książeczek uczniowskich.
17) Sporządzenie zestawienia rocznego oraz wykonanie prezentacji multimedialnej na potrzeby konkursu zorganizowany przez PKO Bank Polski.

4. Konkursy i akcje w roku szkolnym 2017/2018


Akcje pod hasłem „Październik Miesiącem Oszczędzania”:
- zbiórka plastikowych nakrętek – konkurs klasowy
- „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” - / wsparcie Schroniska dla zwierząt w Bełchatowie /

2) Konkursy:
a) udział uczniów w Światowych Dniach Tabliczki Mnożenia – wrzesień 2017r.
b) kl. I – III „Skarbonka moich marzeń”- październik 2017r.
kl. IV – VI „Co bym zrobił gdybym został milionerem?” - prezentacja uczniów – październik 2017r.
c) Turniej SKO dla oszczędzających dzieci ( konkurs wiedzy na temat oszczędzania ) - marzec 2017r.

d) Konkurs wiedzy bankowej dla klas 6 „Matematyka i ekonomia” – maj 2018r.

e) Konkurs – Lider oszczędzania 2017/2018 ( uczeń systematycznie oszczędzający przez cały rok szkolny). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na koniec roku szkolnego.


Opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności
Dorota Rawicka, Renata Turniak